Abychom Vám pomohli se v procesu zakládání společnosti lépe zorientovat, sestavili jsme pro Vás přehled nejčastěji kladených otázek. Máte dotaz, na který zde nemůžete najít odpověď?

Kontaktujte nás zde, rádi Vám vše potřebné vysvětlíme.

Jaký je postup založení nové společnosti?

zobrazit odpověď

Vyplníte objednávkový formulář a zaplatíte cenu za založení společnosti. Můžete si vybrat buď pohodlnou platbu přes platební bránu, nebo bankovním převodem z Vašeho účtu.

Zkontrolujeme všechny náležitosti, do druhého pracovního dne připravíme potřebné dokumenty a zašleme Vám je e-mailem.

Až dokumenty obdržíte, podepíšete je:

 • úředně ověřeným podpisem na kterékoliv poště se službou Czech POINT a zašlete nám vše poštou na naši doručovací adresu (SIMPLY ONLINE s.r.o., Horní náměstí 3561/14, 669 02 Znojmo), nebo
 • osobně po předchozí domluvě na jedné z našich poboček v Praze, Brně či Znojmě, kde zajistíme ověření podpisů a dokumenty si rovnou ponecháme k dalšímu zpracování.

Zajistíme založení společnosti, vyřídíme živnosti a otevřeme účet pro složení základního kapitálu u banky, kterou jste si zvolili.

Složíte základní kapitál na tento nový účet. S účtem můžete disponovat jen Vy, nikoliv my.

Postaráme se o zápis společnosti do obchodního rejstříku a předáme Vám veškeré dokumenty k nové společnosti.

Kolik stojí založení nové společnosti?

zobrazit odpověď

Založení nové společnosti s ručením omezeným s volnou živností Vás bude stát 9 990 Kč. V této ceně je notářský zápis, prvozápis do obchodního rejstříku, ohlášení živnosti volné, výpis z katastru nemovitostí, případně výpis z rejstříku trestů jednatele. Mladí podnikatelé do 24 let mají vše za cenu 8 990 Kč, je však třeba, aby objednávku odeslali a zaplatili za ni nejpozději den před svými 25. narozeninami.

Za příplatek Vám můžeme vyřídit:

 • ostatní živnosti, u nichž je vyžadováno splnění odborné způsobilosti – vázané a řemeslné živnosti zajistíme za 2 000 Kč a koncesované živnosti za 5 000 Kč;
 • administrativní sídlo v Brně či Praze se službou přeposílání pošty za cenu 590 Kč měsíčně tj. 7 080 Kč ročně.

Veškeré ceny jsou konečné. Nejsme plátci DPH.

Co musím udělat pro založení nové společnosti?

zobrazit odpověď

Pro založení nové společnosti je třeba:

 • vyplnit a odeslat objednávku;
 • zaplatit objednávku platební kartou nebo bankovním převodem;
 • dodat nám dokumenty s Vaším ověřeným podpisem (plnou moc podepisují všichni společníci, čestné prohlášení podepisují všichni jednatelé a souhlas s umístěním sídla společnosti podepisuje vlastník nemovitosti, ve které bude umístěno sídlo společnosti);
 • složit základní kapitál u banky, kterou si zvolíte v objednávkovém formuláři.

Jaký mohu zvolit název společnosti?

zobrazit odpověď

Při vymýšlení názvu společnosti máte víceméně volnou ruku. Platí však několik pravidel, z nichž nejdůležitější je to, že obchodní firma musí být nezaměnitelná s jinou společností zapsanou v obchodním rejstříku.

Co to znamená? Nemůžete si nechat zapsat společnosti jako Adibas s.r.o., Koka Kola s.r.o. atd., protože by to mohlo být považováno za úmyslné vyvolání nebezpečí záměny nebo parazitování na pověsti již zavedené firmy – což s sebou nese i odpovědnost za způsobenou škodu. Zároveň je třeba počítat s tím, že k odlišení názvu nebude stačit rozdílný dodatek označující právní formu (s.r.o., a.s. nebo v.o.s. atd.) nebo geografické označení (Adidas Brno s.r.o., Coca-cola Písek s.r.o., IBM Praha s.r.o., atd.).

Abychom Vám volbu názvu usnadnili, přidali jsme do našeho interaktivního formuláře funkci, která automaticky kontroluje zadávaný název společnosti. Po odeslání objednávky název ještě zkontrolujeme ručně, abychom zajistili, že registrace Vaší firmy nebude zamítnuta.

Možná narazíte na problém, že zadávaný název společnosti nebudete moci použít, protože společnost se stejným či podobným názvem již existuje. Většinou jsou řešením dvouslovné názvy.

V obchodním rejstříku najdete spoustu firem, které mají podobný a tedy i zaměnitelný název s ostatními názvy společností. Tyto zápisy vznikly v dřívější době za účinnosti již neplatných právních předpisů.

Kde může být umístěno sídlo společnosti?

zobrazit odpověď

Sídlo může být umístěno na vlastní adrese podnikatele, a to jak v klasických kancelářských prostorách, tak i v bytě, pokud nenaruší klid a pořádek v domě. Sídlo ale může být umístěno i v místě, kde se fyzicky nezdržujete – pokud se rozhodnete pro tuto možnost, rádi pro Vás zajistíme administrativní sídlo včetně přeposílání pošty.

Společnost je povinna prokázat vlastnické, užívací či jiné obdobné právo k objektu nebo prostorám, v nichž má své sídlo, k čemuž postačí zajistit podpis na prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s umístěním sídla společnosti. Prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce a podpisy na něm musí být úředně ověřeny.

Co je základní kapitál?

zobrazit odpověď

Základní kapitál je souhrn vkladů společníků do společnosti. Minimální výše základního kapitálu je 1 Kč. Minimální výše vkladu společníka činí 1 Kč. Základní kapitál je možné složit pouze na bankovní účet. S účtem ke složení základního kapitálu můžete disponovat jen Vy, nikoliv my, a to až po zápisu Vaší společnosti do obchodního rejstříku. Je to z toho důvodu, že bankovní účet je založen na společnost – a tu zastupuje pouze její jednatel, proto je jednatel jedinou osobou, která může s tímto účtem nakládat. Základní kapitál doporučujeme zvolit v takové výši, aby byl dobře dělitelný počtem potenciálních společníků. Pokud budete v budoucnu uvažovat o změně počtu společníků, není vhodné mít základní kapitál 1 Kč, protože by muselo dojít k navýšení základního kapitálu, což je vcelku drahý úkon. Optimální je základní kapitál 12 Kč (číslovka 12 je dělitelná čísly 1, 2, 3, 4, 6 a 12) nebo vyšší.

Kdo je společník?

zobrazit odpověď

Společníkem je osoba, která vlastní podíl ve společnosti, je jejím majitelem.

Jaké jsou zákonné požadavky na společníka?

zobrazit odpověď

Společníkem může být fyzická osoba nebo právnická osoba, která je plně svéprávná, tedy dosáhla věku 18 let a její svéprávnost nebyla soudem omezena. Společníkem může být také cizinec nebo zahraniční právnická osoba. Zahraniční právnická osoba musí prokázat svoji existenci a skutečnost, kdo je osobou oprávněnou za ni jednat (jednatel, předseda představenstva atd.), výpisem z obchodního rejstříku dané země, a pokud není z výpisu zjistitelné, kdo ji zastupuje, tak i stanovami společnosti, ze kterých to vyplývá. Dokumenty nesmí být starší než 3 měsíce a až na výjimky musí být opatřeny tzv. apostilací.

Kdo je jednatel?

zobrazit odpověď

Jednatelem je osoba, která společnost zastupuje (jedná za ni). Jednatel je statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným.

Jaké jsou zákonné požadavky na jednatele?

zobrazit odpověď

Jednatelem může být fyzická osoba nebo právnická osoba, která splňuje následující podmínky:

 • je plně svéprávná, tedy dosáhla věku 18 let a její svéprávnost nebyla soudem omezena;
 • je bezúhonná, přičemž za bezúhonnou se považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslně spáchaný trestný čin v souvislosti s podnikáním anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje;
 • nenastala u ní skutečnost, která je překážkou provozování živnosti, a nebyl jí soudem uložen zákaz výkonu funkce člena statutárního orgánu;
 • osoba, u které byl osvědčen úpadek (insolvence), se může stát jednatelem po uplynutí 3 let od osvědčení úpadku.

Jednatelem může být i cizinec. Taková osoba nemusí mít pro účely registrace jako jednatel uděleno povolení k pobytu na území České republiky, ale musí nám dodat výpis z rejstříku trestů státu, jehož je občanem, a to i s apostilační doložkou, pokud se vyžaduje.

Jak jednatel společnost zastupuje?

zobrazit odpověď

Jednatel zastupuje společnost navenek, tzn. je oprávněn za ni jednat, podepisovat a uzavírat smlouvy se třetími stranami a přísluší mu také obchodní vedení společnosti. Toto jednání činí buďto sám, nebo spolu s dalším jednatelem, pokud je to tak stanoveno ve společenské smlouvě.

Co je předmět podnikání?

zobrazit odpověď

Předmět podnikání je soubor podnikatelských oprávnění Vaší společnosti. Oprávnění k podnikání v dané oblasti vzniká až ohlášením příslušné živnosti na živnostenském úřadě.

Názvy živností naleznete v přílohách zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (ke stažení zde). Obsahové náplně jednotlivých živností naleznete v nařízení vlády č. 278/2008 Sb. (ke stažení zde).

Co je volná živnost?

zobrazit odpověď

Volná živnost je nejpoužívanější živnost. Sdružuje činnosti, které nevyžadují odbornou způsobilost, nemusíte tedy dokládat, že máte pro danou činnost vzdělání či praxi. Do volné živnosti patří veškeré výrobní činnosti, obchodní činnosti a služby, které nejsou zařazené jako živnosti vázané, řemeslné ani koncesované. 

Názvy živností naleznete v přílohách zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (ke stažení zde). Obsahové náplně jednotlivých živností naleznete v nařízení vlády č. 278/2008 Sb. (ke stažení zde).

Jaké jsou ostatní živnosti?

zobrazit odpověď

Mezi ostatní živnosti patří živnosti vázané, řemeslné a koncesované. U těchto živností je vyžadováno splnění odborné způsobilosti.

V případě provozování vázané, řemeslné nebo koncesované živnosti právnickou osobou je zákonem vyžadován odpovědný zástupce, který musí doložit, že má požadované vzdělání a praxi. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.

Dokumenty vyžadované od osoby odpovědného zástupce jsou:

 • prohlášení odpovědného zástupce dle § 46 odst. 2 písm. g) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (podepsané úředně ověřeným podpisem);
 • doložení příslušného vzdělání a praxe (je vyžadován originál listiny nebo ověřená kopie).

Názvy živností naleznete v přílohách zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (ke stažení zde). Obsahové náplně jednotlivých živností naleznete v nařízení vlády č. 278/2008 Sb. (ke stažení zde).

Jaké dokumenty je nutné doložit pro založení společnosti?

zobrazit odpověď

Společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu ve formě notářského zápisu; živnostenské či jiné oprávnění k činnosti; souhlas vlastníka s umístěním sídla nebo smlouvu o poskytnutí administrativního sídla; čestné prohlášení, že osoby jednatele splňují podmínky pro výkon funkce, které se prokazují výpisem z rejstříků trestů; prohlášení správce vkladu a potvrzení banky o složení základního kapitálu.

Až na výjimky za Vás vše zařídíme.

Kam mohu dokumenty zaslat?

zobrazit odpověď

Naše korespondenční adresa je:

SIMPLY ONLINE s.r.o.
Horní náměstí 3561/14
669 02 Znojmo